Ein Apostel bedeutet aus dem griechischen „Gesandter, Sendbote“. Im Verständnis der Bibel und der christlichen Tradition ist ein Apostel jemand, der von Jesus Christus direkt berufen wurde und mit dem Auftrag der Verkündigung des Glaubens beauftragt wurde. Von den Aposteln berichtet die Bibel insbesondere in den Evangelien und in der Apostelgeschichte.

In der Bibelstunde in November haben wir das Thema „Apostel“ betrachtet.


Apostołowie

Na godzinie biblijnej w czwartek 15 listopada 2018 roku zatrzymaliśmy się tym razem nad tematem „Apostołowie”. W Ewangeliach określenie „apostoł” związane jest ze ścisłym kręgiem uczniów Jezusa, z Dwunastoma powołanymi i wyznaczonymi przez Niego.
Niektórzy apostołowie byli wcześniej uczniami Jana Chrzciciela. Większość pochodziła z Galilei, podobnie jak Chrystus. Wywodzili się z ludu, byli rybakami, jeden był celnikiem, dwóch z nich było krewnymi Jezusa. Wszyscy apostołowie byli Żydami.
W gronie Dwunastu Jezus szczególnie traktował Piotra, Jakuba (później zwanego Większym) i Jana. To ich zabrał ze sobą na Górę Przemienienia i przy nich wskrzesił córkę Jaira. Wyróżniał też Jana, który był najprawdopodobniej najmłodszy z ich grona.
Apostołowie towarzysząc Jezusowi, byli głównymi odbiorcami Jego nauk i świadkami Jego cudów. W noc poprzedzającą śmierć Zbawiciela spotkali się z Nim na wieczerzy paschalnej i towarzyszyli Mu w modlitwach w Ogrodzie Oliwnym. Przy aresztowaniu Jezusa większość apostołów uciekła, jak na przykład Piotr, i wyparła się Go. W Nowym Testamencie odnajdujemy kilka opisów powołania na apostoła:

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim (Łk 5,1-11).

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą (Łk 6,12-16).

Istotą bycia apostołem jest to, że jest wybrany i powołany przez Jezusa, następnie posłany, aby głosił to, czego się nauczył od Syna Bożego, ale jeszcze bardziej, co sam widział i przeżył jako świadek. Ważne są słowa Jezusa, które padły, gdy rozsyłał swoich apostołów: „będziecie moimi świadkami”. 

MAr